Cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại 47 Club nhé

⭐️Highlight show DJ Ngân 98 – 18.03.2023

⭐️Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑎̂́𝑛 𝐿𝑖𝑘𝑒 𝑣𝑎̀ 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝐹𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 47𝐶𝐿𝑈𝐵 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 t𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 ⭐️
𝐃𝐉 𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐔𝐩 𝟒𝟕 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐞𝐚𝐦:
🎧: 𝐓𝐔𝐍𝐆 𝐗𝐄𝐍𝐆
🎧: 𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒
🎧: 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐈
🎧: 𝐙𝐈𝐄𝐍 𝐒𝐈𝐄𝐔
🎧: 𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑
🎤: 𝐌𝐂 𝐒𝐎̛𝐍 𝐒𝐄𝐒
🎤: 𝐌𝐂 𝐒𝐇𝐎𝐖 : 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐏𝐎𝐈𝐒
” 𝑁𝑜̛𝑖 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 ,đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝗕𝗨𝗢̂𝗡 𝗠𝗘̂ 𝗧𝗛𝗨𝗢̣̂𝗧 👍👍👍👍
________________________________________
☎.𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠: 𝟬𝟵𝟳𝟭.𝟳𝟳𝟳𝟳.𝟰𝟳
🏠.𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 𝟎𝟐-𝟎𝟒-𝟎𝟔-𝟎𝟖 𝐘 𝐔𝐭 𝐍𝐢𝐞̂.
Đặt bàn ngay